REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ WYMARZONĄ SUKIENKĘ NA MAJÓWKĘ"

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady konkursu  „WYGRAJ WYMARZONĄ SUKIENKĘ NA MAJÓWKĘ"

2.Konkurs prowadzony jest na fanpage’u ptakmoda.com prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook na stronie: https://www.facebook.com/ptak.moda/.

3.Regulamin Konkursu jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu.

4.Konkurs rozpoczyna się w dniu 13.04.2016 r. i trwa do dnia 20.04.2016 r. do godziny 23:59.

5. Celem Konkursu jest promocja sklepu online ptakmoda.com.

 

§ 2 Organizator i Uczestnicy Konkursu

1.Organizatorem Konkursu (dalej: Organizator) jest Ptak Moda sp. z o.o., NIP 7282792612  z siedzibą w Rzgowie, 95-030, ul. Żeromskiego 6.

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnikiem), może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada profil w serwisie facebook.com i która, w terminie wskazanym w § 1 pkt 4 Regulaminu weźmie udział w Konkursie. Profil w serwisie fb, prowadzony przez uczestnika konkursu winien zawierać informacje zgodne z prawdą.

3.W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani kadra zarządzająca Organizatora, jak również członkowie ich najbliższej rodziny (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, dzieci, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców i ich dzieci).

 

§ 3 Zasady Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może być każda osoba wskazana w §2 pkt 2 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień tegoż wspomnianego paragrafu oraz §2 pkt 3 niniejszego Regulaminu, która dokona zgłoszenia do udziału w konkursie, wykonując poniższe zadanie:

Napisz jaka sukienka z najnowszej kolekcji ptakmoda.com podoba Ci się najbardziej i uzasadnij dlaczego. Możesz dołączyć zdjęcie dodatków, które pasowałaby do wybranego modelu. Odpowiedź zamieść pod postem konkursowym.

2. Zgłoszenia do udziału w konkursie ptakmoda.com do godz. 23:59 w dniu 20.04.2016 r. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą uwzględniane. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie. Wysłanie większej ilości zgłoszeń przez tego samego uczestnika konkursu będzie traktowane jako jedno zgłoszenie.

3.Spośród Uczestników, Organizator wybierze osobę (dalej: Zwycięzca), której zgłoszenie, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, zostały ocenione najwyżej wg kryteriów przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie.

4.Przystąpienie do Konkursu poprzez spełnienie warunków wymienionych w niniejszym Paragrafie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

5.Uczestnik, który dokona publikacji pracy konkursowej, która stanowić będzie utwór w postaci zdjęcia, (dalej: Utwór), niniejszym oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie do tegoż opublikowanego Utworu oraz oświadcza, że udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na nieodpłatne wykorzystanie Utworu na fanpage’u ptakmoda.com
w serwisie Facebook. Przez wykorzystanie Utworów w ramach licencji rozumie się ich rozpowszechnianie (publikowanie i udostępnianie) na profilu Organizatora konkursu, prowadzonego w serwisie facebook.com, jak też czynności, związane z technicznymi właściwościami i możliwościami publikacji Utworu w tymże serwisie, w szczególności jak przechowywanie Utworu na serwerze serwisu czy też innych serwerach, wykorzystywanych w ramach funkcjonowania portalu Organizatora i serwisu Facebook w sieci Internet oraz pobieranie Utworu przez użytkowników serwisu Facebook w ramach przeglądania treści serwisu w przeglądarkach internetowych. Powyższa licencja obowiązywać będzie także po rozstrzygnięciu Konkursu w stosunku do utworów nienagrodzonych, natomiast do utworu nagrodzonego stosowany będzie następny punkt niniejszego paragrafu.

6.Postanowienia licencji, o której mowa w poprzednim punkcie, znajdują także odpowiednie zastosowanie do nagrodzonej pracy konkursowej, z tym dodatkowym postanowieniem, że w przypadku nagrodzonej pracy konkursowej licencja uprawnia Organizatora także do publikowania i rozpowszechniania opracowań Utworu, dokonanych przez Organizatora konkursu.

7.Uczestnik, który w pracy konkursowej umieści swój wizerunek, oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora swojego wizerunku, utrwalonego w pracy konkursowej.

§ 4 Nagroda

1.Nagrodą w Konkursie jest sukienka o wartości do 300 zł brutto dostępna na sklepie online ptakmoda.com

2.W przypadku gdy kwota zamówienia jest wyższa niż wartość Nagrody, Zwycięzca jest zobowiązany dopłacić różnicę.

3.W przypadku gdy kwota zamówienia jest niższa niż wartość Nagrody, Zwycięzcy nie przysługuje wypłata różnicy ani w postaci pieniężnej.

4.Brak możliwości skorzystania przez Zwycięzcę z Nagrody nie uprawnia go do żądania wypłaty równowartości nagrody w pieniądzu.

§ 5 Zasady wyboru Zwycięzców

1.W celu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, Organizator utworzy Jury Konkursu składające się z 3 osób wybranych spośród pracowników Organizatora.

2.Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik (nazywany w regulaminie Zwycięzcą), wybrany przez Jury Konkursu na podstawie oceny przesłanych zgłoszeń konkursowych.

3.Wyniki Konkursu zostaną opublikowane przez Organizatora na fanpage'u Ptak Moda w terminie do dnia 25.04.2016 r.

§ 6 Przekazanie informacji o nagrodzie oraz przekazanie nagrody

1.Organizator przekaże Zwycięzcom informację o Nagrodzie na prywatne konto. Zwycięzcy prowadzone na portalu społecznościowym Facebook. W odpowiedzi na powyższe zwycięzca jest zobowiązany do przesłania w wiadomości prywatnej na wskazany adres mailowy imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego, adresu do wysyłki nagrody.

2.Informacja o wygranej zostanie przekazana Zwycięzcy w terminie 4 dni od daty opublikowania wyników konkursu.

3.Przekazanie nagrody nastąpi na podany przez Zwycięzcę adres do wysyłki.

§ 7 Dane osobowe

1.Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).

2.Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

3.Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora:stylistka@ptakmoda.com

4.Uczestnik ma prawo do żądana usunięcia przez Organizatora swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora:stylistka@ptakmoda.com . Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego wniosku.

5.Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.

6.Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Organizatora jako administratora tych Danych. Dane nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.

7.Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

§ 8 Reklamacje

1.Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

2.Reklamacje muszą być zgłaszane w formie mailowej na adres stylistka@ptakmoda.com .

3.Reklamacje zostaną rozstrzygnięte w terminie 21 dni od daty ich prawidłowego złożenia do Organizatora. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

4.Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres mailowy Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony mailem wysłanym na adres mailowy podany w reklamacji.

6.Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 4 powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

§ 9 Postanowienia końcowe

1.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zamian postanowień Regulaminu.

2.Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody.

3.Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540).

4.Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wspierany przez właściciela serwisu Facebook.

 


Jak dojechać?

Newsy
bądź na bieżąco z trendami

Zapisz się do naszego newslettera
otrzymuj powiadomienia o promocjach!

Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianach ustawień. zamknij